Zorgstructuur De Akker

Om de leerlingenzorg op onze school te coördineren is een coördinator voor de leerlingenzorg aangesteld. Zij is verantwoordelijk voor de zorgstructuur.
De IB draagt zorg voor de orthotheek, adviseert bij het opstellen van handelingsplannen, stelt ontwikkelingsperspectieven op, vraagt toelaatbaarheidsverklaringen aan, maakt de toetskalender, controleert de uitvoering hiervan en bespreekt vooral met de leraren welke leerlingen extra zorg nodig hebben en hoe zij het beste begeleid kunnen worden.
Zij overlegt hierover met collega's van andere scholen, met de vertegenwoordiger van het speciaal onderwijs en met de schoolbegeleidingsdienst. De IB onderhoudt de externe contacten als het gaat om leerlingenzorg. Zie hiervoor de Zorgkaart Putten (tabje onder Zorg).

Hierbij kunt u ook denken aan Buurtzorg Jong of instanties als de GGD en CJG. Daarnaast kunt u denken aan diverse overlegstructuren op lokaal en regionaal niveau.

Juf Marianne van Beek - van Hierden is Intern Begeleider en Anti Pestcoördinator op De Akker. Zij is in de functie van IB aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.   
U kunt bij haar altijd terecht met vragen over de zorg rondom uw kind.

Heeft u vragen over de structuur t.a.v. dyslexie, dyscalculie of het anti-pestbeleid, dan kunt u daarvan de protocollen op deze pagina opvragen. 
De protocollen van De Akker met de thema’s ‘Dood en rouwverwerking’, ‘Medicijnverstrekking en medische handelingen’ en ‘Opbrengstgericht werken’ kunt u opvragen bij Marianne.


Protocol Dyslexie
 
Protocol Dyscalculie
 
Protocol Anti-Pesten 

Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid
BmdB De Akker, 2011
Realisatie: Anyway Internet